052-8633093 [email protected]

עיכוב יציאה מהארץ

כחלק מנקיטת פעולותיו של הזוכה כנגד החייב פונה הוא לרשם ההוצאה לפועל בבקשה להורות על הטלת עיכוב יציאתו של החייב מהארץ הן בדרך של בקשה להטלת הגבלות והן בדרך של עיכוב יציאה בבקשה מפורטת בצירוף תצהיר חתום על ידי עורך דין.

שימו לב כי ניתן לבקש את עיכוב יציאתו של החייב מהארץ גם בטרם מתן אזהרה, קרי עם פתיחת תיק ההוצאה לפועל ללא כל ידיעתו של החייב כי נפתח תיק הוצאה לפועל נגדו.

בדיקת צו עיכוב יציאה מהארץ

על מנת למנוע אי נעימות במעבר הגבול או בביקורת הדרכונים ניתן לבדוק האם קיים צו עיכוב יציאה

מהארץ נגדכם על ידי שליחת צילום ת.ז למשטרת הגבולות באמצעות הפקס שמספרו: 02-5898819 ויצירת קשר חצי שעה לאחר שליחתו למשטרת הגבולות באמצעות מספר הטלפון: 02-5659464, לאחר מספר שאלות קצרות לזיהוי יימסר המידע המבוקש.

בקשה לביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

במידה ונרשם במשטרת הגבולות צו עיכוב יציאה מהארץ נגדכם משרדנו יסייע לכם לבטלו בהגשת בקשה לביטול עיכוב יציאה מהארץ אשר חייבת להיות בקשה מתאימה ומשכנעת לרשם ההוצאה לפועל בצירוף תצהיר חתום על ידי עורך דין.

ישנם מקרים כי ביטול צו עיכוב היציאה יהיה כפוף להפקדת תשלום על חשבון החוב ו/או חתימת ערבים ו/או הפקדת עירבון, אולם קיימים מקרים ומטעמים מיוחדים בהם לא יהיה צורך בערבים, הפקדת עירבון או תשלום ורשם ההוצאה לפועל יורה על ביטול צו עיכוב היציאה מהארץ.

עיכוב יציאה מהארץ הוצאה לפועל
4.7 (93.33%) 3 votes
שלחו ווטסאפ