052-8633093 [email protected]

מחיקת חובות בהוצאה לפועל

לאחר דיונים ממושכים בכנסת ואין ספור הצעות לכתיבת תיקון סעיף 47 לחוק ההוצאה לפועל, יזמה חברת הכנסת איילת שקד את הוראת השעה שמטרתה הפטר – מחיקת חובות לחייבים בתיקי הוצאה לפועל.

הצורך במחיקת חובות לחייבים בתיקי ההוצאה לפועל עלה לסדר היום בשל חייבים שהפכו להיות "מוגבל באמצעים" בתיקי ההוצל"פ וזאת בשל גובה החוב ואי יכולת לפרוע את החוב בשל חדלות פרעון. הצורך התעורר בשל העובדה שחייבים מצאו עצמם משלמים בכל חודש, לרוב בתיק האיחוד, תשלום בצו התשלומים על חשבון החוב בתיק ההוצאה לפועל, אולם החוב לא ממש הופחת וזאת בשל הריביות וההוצאות בתיק ובכך חובם לעולם לא הסתיים, אלא רק תפח וגדל ובכך לעולם לא ניתנה להם ההזדמנות האמיתית לסלק את חובם.

בתאריך ה- 6.9.15 תיכנס לתוקפה הוראת השעה לתיקון ס' 47 לחוק ההוצאה לפועל המאפשרת לחייבים בתיקי ההוצאה לפועל לקבל הפטר – כלומר מחיקת החובות בתיקי ההוצאה לפועל וכל חוב שהוא בר תביעה בהתאם לפקודת פשיטת הרגל וזאת ללא צורך בהליך פשיטת רגל, כלומר הסוף לחובות בהליך הפטר באמצעות הגשת בקשה בהוצאה לפועל.

הקריטריונים להגשת בקשת הפטר – מחיקת חובות בתיקי ההוצאה לפועל

לצורך קבלת ההפטר בתיקי ההוצאה לפועל יש צורך להגיש בקשה לכבוד ראש ההוצאה לפועל בצירוף תצהיר המפרט את הסתבכות החובות, רשימת נושים, פירוט נכסיו וכתב ויתור סודיות וכן לפרט בבקשה את העמידה בקריטריונים לקבלת הפטר בתיקי ההוצאה לפועל – שמיטת חובות כדלקמן:

  1. המבקש הוא חייב מוגבל באמצעים, והוא היה חייב מוגבל באמצעים בארבע השנים שקדמו להגשת בקשת ההפטר בהוצאה לפועל.
  2. בעת הגשת בקשת ההפטר בהוצאה לפועל לא עלה סך חובותיו של החייב, לרבות חובות שאינם בני–הפטר, על 800,000 ש"ח שקלים חדשים.
  3. אין לחייב נכסים בעלי ערך הניתנים לעיקול, מכירה או מימוש בדרך אחרת, למעט משכורת או הכנסה אחרת.
  4. החייב עמד בצו התשלומים שניתן לו , בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת בקשת ההפטר בהוצאה לפועל.
  5. אין בקשת פשיטת רגל כמשמעותה בפקודת פשיטת הרגל שתלויה ועומדת לגבי החייב.
  6. במהלך חמש השנים שקדמו להגשת בקשת ההפטר-לא ניתן לגבי החייב צו כינוס כמשמעותו בסעיף 6 לפקודת פשיטת הרגל ולא נדחתה בקשת החייב לצו. החייב לא הוכרז פושט רגל לפי פקודת פשיטת הרגל ולא נדחתה בקשת פשיטת רגל. לא ניתן לחייב צו הפטר לפי פקודת פשיטת הרגל שהגיש החייב.
  7. על אף האמור לעניין צו התשלומים, רשם ההוצאה לפועל רשאי לתת צו הפטר בהוצאה לפועל גם לחייב שלא עמד בצו התשלומים. כאמור באותו סעיף קטן, אם שוכנע כי החייב לא עמד בצו כאמור בשל הרעה של ממש במצבו הכלכלי שאינה נובעת מהתנהגותו בחוסר תום לב, או בשל נסיבות חריגות אחרות, שיירשמו.
  8. בחינת מצבו הכלכלי של החייב.

הסמכות המקומית בהגשת הבקשה למחיקת חובות בהוצאה לפועל (הפטר)

לאחר שבחנתם האם אתם עומדים בקריטריונים להגשת מחיקת חובות בהוצאה לפועל (הפטר), יש להגיש את הבקשה למחיקת החובות במסלול מחיקת החובות (הפטר) בלשכה בהוצאה לפועל שבה נפתחו מרבית תיקי ההוצאה לפועל נגד החייב ואם ניתן לחייב צו איחוד בתיקי ההוצאה לפועל, בלשכה בה מתנהל תיק האיחוד ובה יש מסלול לבקשת ההפטר בהוצאה לפועל. אם אין במחוז מסלול להגשת בקשת מחיקת חובות בהוצאה לפועל יפנה למחוז בו ניתן להגיש את הבקשה להפטר.

פתיחת תיק במסלול ההפטר בהוצאה לפועל

לאחר הגשת הבקשה, רשם ההוצאה לפועל ידרוש מידע מגורמים שונים על החייב ולאחר שהחייב עמד בכל התנאים יפנה את החייב להמשך ההליך למחיקת החובות בהוצאה לפועל ויורה על פתיחת תיק במסלול ההפטר בהוצאה לפועל.

במידה וסבר הרשם כי אין החייב עומד בתנאים, ידחה את בקשתו.

הודעה בדבר פתיחת התיק במסלול ההפטר תפורסם בתוך 30 ימים ממועד פתיחת התיק ברשומות ובעיתון יומי ואם ייקבע באתר רשות האכיפה.

לשכת ההוצאה לפועל תשלח הודעה לנושים בדבר פתיחת התיק במסלול הפטר חובות בהוצאה לפועל בתוך 10 ימים ממועד החלטת הרשם בדבר פתיחת התיק במסלול הפטר חובות.

התנגדות להליך מחיקת החובות בהוצאה לפועל על ידי נושה

נושה רשאי להגיש התנגדות להליך מחיקת החובות בהוצאה לפועל בטענה כי החייב אינו עומד בקריטריונים הדרושים על פי ס' 47 לחוק ההוצאה לפועל ועל כן יגיש התנגדותו תוך 30 ימים מיום מתן ההחלטה לפתיחת התיק במסלול הפטר חובות בהוצאה לפועל. את הבקשה יש להגיש בצירוף תצהיר ולפרט את התנגדות הנושה להליך.

הוגשה התנגדות להליך הפטר החובות בהוצאה לפועל, יקבע הרשם דיון במעמד הצדדים ותשלח על כך הודעה לצדדים ולכל הנושים הרשומים בבקשת ההפטר.

במידה ודחה רשם ההוצאה לפועל את ההתנגדות או שחלף המועד להגשת התנגדות רשאי החייב לתת צו הפטר בהתאם להוראות חוק ההוצאה לפועל לאחר שקיים דיון במעמד החייב וערך לו חקירת יכולת ושוכנע כי מתקיימים לגביי החייב התנאים למתן הפטר בהוצאה לפועל לשמיטת חובות.

דחיית בקשת ההפטר לחובות בתיקי הוצאה לפועל

במידה ודחה רשם ההוצאה לפועל את הבקשה למתן הפטר חובות בתיקי ההוצאה לפועל, אין דרכו של החייב חסומה בפני הליך פשיטת רגל ורשאי הוא להגיש בקשה לצו כינוס ופשיטת רגל בהתאם לפקודת פשיטת הרגל.

משרד עורכי דין שלי גרשט מסייע ומייצג רבות חייבים בתיקי הוצאה לפועל ופשיטת רגל ועל כן אם לא עלה בידכם לקבל את ההפטר בתיק, אנו נסייע לכם בהגשת בקשה לפשיטת רגל.

ההפטר לחובות בתיקי הוצאה לפועל

צו ההפטר בתיקי ההוצאה לפועל יפטור את החייב מכל חוב שהוא בר תביעה בהתאם לפקודת פשיטת הרגל ויראו את החייב כמי שקיבל הפטר על פי ס' 69 לפקודת פשיטת הרגל.

עורך דין שלי גרשט תסייע בהגשת הבקשה למחיקת חובות בהוצאה לפועל ומתן הפטר, וכן ייצוג בהליך פשיטת רגל ומתן צו הפטר. משרדנו מייצג חייבים רבים בהגשת בקשות בהוצאה לפועל ופשיטת רגל לרבות הגשת הבקשה, ליווי וייצוג עורך דין במחיקת חובות על פי חוק ההוצאה לפועל.

הוראת השעה היא לשלוש שנים ועל כן כדאי לנצל זמן זה ולהגיש את הבקשה למחיקת החובות ומתן הפטר חובות.

ביטול ההפטר ומחיקת חובות בהוצאה לפועל

רשם ההוצאה לפועל רשאי, בכל עת, לבטל צו הפטר שנתן לחייב לפי מסלול מחיקת החובות בהוצאה לפועל, אם מצא כי צו ההפטר ניתן על סמך מידע שגוי או כוזב ויש בכך כדי להצדיק את ביטולו.

שלחו ווטסאפ