052-8633093 [email protected]

כיצד נקבעים תשלומי המזונות בפשיטת רגל?

כאמור, על הזוכה להגיש בקשה לקציבת מזונות על פי ס' 128 לפקודת פשיטת הרגל. על הבקשה לכלול את פס"ד שקבע את תשלום המזונות, הוצאות והכנסות הבית והוצאות הקטינים בפרט וכן כל פרט שסייע לתשלום מזונות מוגדל.

בתגובה, על החייב להגיש תגובתו לבקשה, לפרט את הכנסותיו והוצאותיו וכן מדוע יש לקבוע סכום נמוך משנקבע בפסק הדין.

כיצד נקבעים תשלומי המזונות בפשיטת רגל?
דרגו דף זה
שלחו ווטסאפ