052-8633093 [email protected]

למה לפנות למשרדנו?

למה לפנות למשרדנו? משרדנו מתאפיין בשירות אישי וישיר ללקוח, מתן מענה זמין, הסבר מקיף אודות פשיטת הרגל ובדיקה מעמיקה האם נכון ללקוח לפנות להליך פשיטת רגל. למשרד הצלחות רבות במחיקת חובות בהליך פשיטת הרגל ותוכניות פרעון...

מה הקטריונים לקבלת הפטר בהליך פשיטת רגל?

מה הקטריונים לקבלת הפטר בהליך פשיטת רגל? תום לב ביצירת החובות ותום לב בהליך. הגשת הדוחות החודשיים באופן מלא כולל אסמכתאות. תשלום חודשי שנקבע ללא פיגורים. שיתוף פעולה מלא עם המנהל המיוחד. תשלום תוכנית הפרעון שנקבעה או הסדר.    ...

כיצד מקבלים הפטר לחובות בפשיטת רגל?

את ההפטר ניתן לקבל על ידי הגשת בקשה מנומקת להפטר. אפשרות אחרת היא, ברפורמה החדשה, לאחר תשלום תוכנית הפרעון. אופצייה נוספת היא תיקים ישנים אשר "נרדמו" ולא נעשו בהם פעולות כלל, יפעל הכונס לקביעת מועד דיון בשאלת הפטר או ביטול...

האם ניתן להגיע להסדר עם הנושים?

האם ניתן להגיע להסדר עם הנושים? ניתן להגיע להסדר עם הנושים בכל שלב בהליך פשיטת הרגל וזאת בהתאם לפקודת פשיטת הרגל. יש משמעות האם ההסדר נעשה לפניי הכרזת החייב פושט רגל או...

האם ניתן לנהל חשבון בנק בהליך פשיטת רגל?

האם ניתן לנהל חשבון בנק בהליך פשיטת רגל? כן. עם מתן צו הכינוס, ניתנת הוראה על ידי בית המשפט המחוזי כי באפשרות החייב לפתוח חשבון עו"ש בלבד, ללא חריגות, הלוואות, כרטיסי אשראי ושיקים וזאת ללא צורך בבקשה...

האם בני זוג חייבים בחובות החייב?

האם בני זוג חייבים בחובות החייב? בהליכי פשיטת רגל מצהיר החייב את הכנסות והוצאות הבית כתא משפחתי לרבות בני הזוג. אין פירוש הדבר כי בן הזוג הופך גם הוא לפושט רגל וכי לא ננקטים הליכים כנגדו. יחד עם זאת, יש מקום לבחון האם החוב שנוצר הוא חוב המשותף לשני בני הזוג והאם יש...
שלחו ווטסאפ